Νέο Λύκειο: Τι δεν ξέρουμε και πότε θα το μάθουμε

Δεν ξέρουμε:
1.Ποιες σχολές ανήκουν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο.
2. Σε ποια Πεδία θα ενταχθούν οι σχολές:στρατού, αστυνομίας, πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού.
3. Ποιος θα είναι ο  συντελεστής βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση που θα οριστεί από την ΑΔΙΠ και όχι από τις σχολές/τμήματα  όπως προέβλεπε ο αρχικός νόμος 4186/2013.
4.Ποιες σχολές θα έχουν σαν Πανελλαδικό Εξεταζόμενο Μάθημα την Πληροφορική και ποιες τη Χημεία.
5. Σε ποια ύλη θα εξεταστούν οι υποψήφιοι.
6. Τον αριθμό των εισακτέων

Πότε θα το μάθουμε:
Σύμφωνα με το νόμο 4310/2014:
@Οι άλλες Σχολές και τα Τμήματα για τις οποίες θα είναι εξεταζόμενο μάθημα η Πληροφορική θα ορίζονται με απόφαση της ΑΔΙΠ, η οποία θα εκδίδεται μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους.
@Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση καθορίζεται μετά από πρόταση της ΑΔΙΠ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως τη 15η Μαρτίου. Σε περίπτωση μη υποβολής της πρότασης σύμφωνα με τα παραπάνω, ο συντελεστής καθορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
@Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου έτους, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.
@Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους, καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.»

Για την εξεταστέα ύλη δεν υπάρχει ακόμα καμία ανακοίνωση.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα 4 Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά πεδίο σύμφωνα με το Νόμο 4310/2014

neo-lyk-pedia-n4310

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Comments are closed.