Για να γίνεις Πυροσβέστης πρέπει να είσαι καλός στα Αρχαία !

Στις Σχολές Πυροσβεστικής μπορείς να εισαχθείς και από τα 4 Επιστημονικά Πεδία. Στο 1ο ΕΠ τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι Γλώσσα , Αρχαία, Ιστορία και Λατινικά. Για τις Σχολές Πυροσβεστικής ο μεγαλύτερος Συντελεστής Βαρύτητας είναι στα Αρχαία με ΣΒ 30% !!!
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΙΔΡΥΜΑ
877 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Σ.Π.Α. (Πεδία :1,2,3,4 ) ΓΛ:20 ΑΡΧ:30 ΙΣΤ:30 ΛΑΤ:20
876 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Σ.Π.Α. (Πεδία :1,2,3,4 ) ΓΛ:20 ΑΡΧ:30 ΙΣΤ:30 ΛΑΤ:20
Για τις Σχολές του Λιμενικού οι ΣΒ είναι ΓΛ:40 ΑΡΧ:20 ΙΣΤ:20 ΛΑΤ:20 που νομίζω είναι το λογικό.

Σε όλα τα Τμήματα του 1ου ΕΠ  κανένα  δεν έχει ΣΒ στα Αρχαία μεγαλύτερο από 30% . Τα 11 Τμήματα με ΣΒ 30% είναι:
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ [30]
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ [30]
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) [30]
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) [30]
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) [30]
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) [30]
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ [30]
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) [30]
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) [30]
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) [30]
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) [30]
Όλα τα υπόλοιπα Τμήματα έχουν στα Αρχαία ΣΒ<30%.

Leave a Comment

3 × 1 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here