Το πρώτο τεύχους της Μηνιαίας Εφημερίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «ΟΠΑ NEWS».

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την έκδοση του πρώτου τεύχους της Μηνιαίας Εφημερίδας του «ΟΠΑ NEWS».
Η έκδοση αυτή αποτελεί μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου μας, το οποίο μέσα σε αντίξοες συνθήκες οραματίζεται και σχεδιάζει το μέλλον του αντλώντας δύναμη και έμπνευση από την πλούσια ιστορία του.
Φιλοδοξία του εγχειρήματος αυτού είναι το ΟΠΑ να αποκτήσει ένα βήμα διαλόγου μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας προς όφελος τόσο του πανεπιστημίου μας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και της οικονομίας της χώρας μας.
Μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά το τεύχος της «ΟΠΑ NEWS» εδώ.

πηγή: ΟΠΑ

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com