Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (κωδ:238)

http://www.syros.aegean.gr

Οδηγός Σπουδών
Κατεβάστε τον πλήρη Οδηγό Σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή [Pdf 11MB]

Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος (ελάχιστες)
Για την απόκτηση διπλώματος ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει:

Να έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) που ισούται με 260.
Να έχει εκπονήσει επιτυχώς τη Διπλωματική του/της Εργασία.
Να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον Ν=58 μαθήματα (Υποχρεωτικά (Υ), Υποχρεωτικά Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΚ), Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ), Πρακτική Άσκηση (ΠΑ))