Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας (512)

Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας (512)
site: http://www.teiath.gr/stef/et/

Οδηγός Σπουδών εδώ

Επαγγελματική Δραστηριοποίηση Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας

O απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης». Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας, για την περίπτωση φορέων του δημόσιου τομέα, μπορούν να διορισθούν σε θέσεις Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Τ.Ε. (ανάλογα με την κατεύθυνση που ακολούθησε ο πτυχιούχος), σύμφωνα με σχετική βεβαίωση αντιστοιχίας που παρέχεται από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, η οποία εκδίδεται κατά το ΠΔ 50/2001 (καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ 315/31.12.2003).

Για τον ιδιωτικό τομέα, η επαγγελματική δραστηριοποίηση των πτυχιούχων του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας καθορίζεται στα προεδρικά διατάγματα :

  • Π.Δ. 87 ΦΕΚ Α 72/25-4-96 (εγκατάσταση, συναρμολόγηση, επισκευή και συντήρηση Ψυκτικών εγκαταστάσεων όλων των εφαρμογών)
  • Π.Δ. 294, ΦΕΚ 138/21-6-1988 (τεχνικός ασφαλείας για όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας)
  • ΠΔ 100/2010 (για ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού).
  • Π.Δ. 55/2000 ΦΕΚ Α 44 (αφορά ειδικότερα τους πτυχιούχους Μηχανολογικής Κατεύθυνσης, για δικαίωμα της εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτηρίων χωρίς περιορισμό)
  • Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141Α (Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα)

Αναμένονται πρόσθετα νομοθετήματα, ενώ κάποια από τα παραπάνω αναθεωρούνται με σύγχρονα Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο 3982/2011 περί απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων, κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως τα προεδρικά διατάγματα:

  • Π.Δ.112ΦΕΚ197 /17-10-2012 (για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων)
  • Π.Δ.113ΦΕΚ198Α/17-10-2012 (για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων)
  • Π.Δ.114ΦΕΚ199Α/17-10-2012 (για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού)
  • Π.Δ.115ΦΕΚ200Α/17-10-2012 (για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων κ.ά.)