Αναλυτική κατανομή των εισακτέων σε ΑΕΙ & ΤΕΙ 2015

Αναλυτική κατανομή των εισακτέων στα ΑΕΙ
eis-aei-2015

Σύνολο (100%)  εισακτέων 80,  το 90% του 80 είναι  72 είναι και το  10%  του 80 είναι 8 θέσεις . Οι 8 θέσεις του 10% κατανέμονται σε 3 θέσεις για όσους διαγωνίστηκαν το 2013 (40%) και σε 5 θέσεις για όσους διαγωνίστηκαν το 2014 (60%).

Αναλυτική κατανομή των εισακτέων στα ΤΕΙ

eis-tei-2015

Σύνολο (100%)  εισακτέων 105,  το 90% του 105 είναι  94 είναι και το  10%  του 105 είναι 11 θέσεις . Από το 90% το 69% (72 θέσεις ) δίνεται στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β, το 20% (21 θέσεις ) στα Ημερήσια ΕΠΑΛ-Α και 1% (1 θέση )  στα Εσπερινά ΕΠΑΛ-Α. Από τις 11 θέσεις του 10% 4 θέσεις δίνονται σε  όσους διαγωνίστηκαν το 2013 και 7 θέσεις δίνονται σε  όσους διαγωνίστηκαν το 2014.

Καλοδήμος Δ. | Υπεύθυνος ΣΕΠ- ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Leave a Comment

13 + 7 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com