Οι εκπλήξεις των Πανελλαδικών 2015.

Οι βάσεις σε αύξουσα σειρά μορίων (pdf)

Οι μεγαλύτερες μειώσεις βάσεων(pdf)

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις βάσεων (pdf)

Σχολές 1ου Πεδίου

law-2015

psy-2015

filo-2015
Σχολές 1&2 ου Πεδίου

ped-2015

Σχολές 2ου και 4ου πεδίου
pm-2015

mm-2015 hmmy-2015

xm-2015

cs-2015

ce-2015

ce-2015

phys-2015

math-2015

xhm-2015

Σχολές 3ου Πεδίου

med-2015

pharm-2015

Σχολές 5ου Πεδίου

loxri-2015

loxri-te-2015

econ-2015

econ-2015

-Σε 246 σχολές είχαμε μείωση των βάσεων και σε 217 αύξηση των βάσεων.
Δηλαδή σε 47% των σχολών είχαμε ΑΥΞΗΣΗ βάσεων!!!
-Από τη μελέτη των παραπάνω πινάκων προκύπτει η πολύ μεγάλη πτώση στις Πολυτεχνικές Σχολές και η πολύ μικρότερη πτώση στις Φυσικομαθηματικές !
-Φέτος έχουμε κατάρρευση των βάσεων στις Σχολές των Πολιτικών Μηχανικών!
-Είχαμε αύξηση των βάσεων στα δύο τμήματα Μαθηματικών του Παν. Κρήτης!
-Σε πολλές σχολές Πληροφορικής είχαμε αύξηση των βάσεων!
-Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις είναι η αύξηση των βάσεων των Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ!
-Μεγάλη πτώση και στα 20 φιλολογικά τμήματα .

Καλοδήμος Δ. | Υπεύθυνος ΣΕΠ | ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Σε 47% των σχολών είχαμε ΑΥΞΗΣΗ βάσεων.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com