Αύξηση του αριθμού των εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016

Σύμφωνα με την Υ.Α. με Αριθ. 2231.2−6/29138/2015 με τίτλο: “Αύξηση του αριθμού εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016”:
1. Αυξάνεται ο αριθμός των εισαγομένων για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Μακεδονίας, Πλοιάρχων και Μηχανικών, το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016, κατά 324 σπουδαστές/σπουδάστριες εκ των υποψηφίων της δεύτερης γενικής κατηγορίας της παραγράφου 1.2 του άρθρου 2 της παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης.
2. Η ποσόστωση των κατηγοριών της παραγράφου 1.2 του άρθρου 2 της παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης πραγματοποιείται με αναγωγή στο 100% ως ακολούθως:
α. Σε ποσοστό 50% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτων Γενικών Λυκείων.
β. Σε ποσοστό 17% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων των Τομέων: Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Οχημάτων, Πληροφορικής και Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
γ. Σε ποσοστό 26% του συνολικού αριθμού εισακτέων αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού, και αποφοίτους εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού.
δ. Σε ποσοστό 7% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων λοιπών τομέων και υποψήφιους αποφοίτους εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομικών έργων, Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών. 3. Η κατανομή ανά ειδικότητα ορίζεται σε 122 σπου− δαστές για τις σχολές Πλοιάρχων και 202 σπουδαστές για τις σχολές Μηχανικών.
4. Πέραν των παραπάνω εισάγονται 48 σπουδαστές/ σπουδάστριες (18 Πλοίαρχοι, 30 Μηχανικοί) εκ των ειδικών κατηγοριών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης.
5. Η διαδικασία επιλογής των άνω σπουδαστών/σπουδαστριών θα γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 6 και του άρθρου 8 της παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης.
6. Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις λόγω εξαντλήσεως των υποψηφίων μιας υποκατηγορίας της δεύτερης γενικής κατηγορίας, αυτές μεταφέρονται στις άλλες υποκατηγορίες της αυτής γενικής κατηγορίας στις οποίες δεν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων, σε ποσοστό ανάλογο αυτού της αρχικής κατανομής.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται τα θέματα κατανομής ανά ειδικότητα και κατηγορία των ως άνω σπουδαστών/ σπουδαστριών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Μακεδονίας.
8. Οι εισαγόμενοι της παρούσας Απόφασης αποκτούν δικαίωμα μετεγγραφής από το ακαδημαϊκό έτος 2016−17 και εφεξής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2015

Προσθήκες του διαχειριστή:
-Η παράγραφος 1.2 του άρθρου 2 αναφέρεται στο 30% των θέσεων που καλύπτονται για όσους δεν συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
-Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που έχουν εισαχθεί στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, είναι  456 Πλοίαρχοι και 245 Μηχανικοί.

Comments are closed.