Συντελεστές βαρύτητας − Τρόπος υπολογισμού μορίων στα ΕΠΑΛ

Συντελεστές βαρύτητας − Τρόπος υπολογισμού μορίων

1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας έχουν οριστεί βάσει του άρθρου 8 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) ως εξής:
− για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5
− για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5
− για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
− για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5 Για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας ορίζεται συντελεστής 2 Για το ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
2. Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή.
Παράδειγμα:

epal-yp-morion-16