Τυπικά και Ουσιαστικά προσόντα, ένα παράδειγμα

Τα παρακάτω είναι από την Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Bellevue του Ιδρύματος Robert Bosch ( (η Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης)

Τυπικά προσόντα
– Ηλικία έως 50 ετών
– Τουλάχιστον έξι (6) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας μετά την αποφοίτηση
– Τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια προϋπηρεσίας ως δημόσιοι υπάλληλοι σε
σημαντικούς τομείς / υπηρεσίες της ελληνικής κεντρικής δημόσιας διοίκησης – Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης ή προοπτική ανάληψης θέσης ευθύνης
– Αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα (Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών)
– Σπουδές ή / και επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Καλή γνώση (τουλάχιστον) της γλώσσας της χώρας υποδοχής

Ουσιαστικά προσόντα
– Άριστη γενική γνώση του εθνικού και διεθνούς πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος
– ‘Έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις των θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση
– Επαγγελματισμός, ηγετικές δεξιότητες, και ευελιξία. Ικανότητα και επιθυμία εξειδίκευσης σε νέα εργασιακά αντικείμενα σε γρήγορο χρόνο
– Διαπραγματευτικές ικανότητες
– Ικανότητα ομαδικής εργασίας (ομαδικό πνεύμα)
– Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αφοσίωση στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων
– Άριστες συγγραφικές ικανότητες
– Ικανότητα και επιθυμία για γρήγορη εντρύφηση σε νέα πεδία εργασίας
– Ικανότητα και επιθυμία για εργασία σε διατμηματικές, διεπιστημονικές ομάδες εργασίας

Δεξιότητες