Θέσεις εργασίας στην Chipita Α.Ε.

Υπεύθυνος Ελέγχου Ποιότητας Εργοστασίου |
Λαμία, Στερεά Ελλάδα
Chipita Α.Ε.

Περιγραφή
Η εταιρία Chipita Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Υπεύθυνο Ελέγχου Ποιότητας
για ένα από τα Εργοστάσιά της στη Λαμία

Καθήκοντα – αρμοδιότητες:
Στη βάρδιά του, επιθεωρεί τα προϊόντα, τις διεργασίες και την εφαρμογή των διαδικασιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με προκαθορισμένα πρότυπα.
Υλοποιεί ελέγχους ποιότητας που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
Τηρεί τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και χρησιμοποιεί τον κατάλληλα βαθμονομημένο εξοπλισμό.
Ενημερώνει τους αρμόδιους για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και προτείνει προληπτικές ενέργειες.
Τηρεί ενημερωμένο αρχείο αναλύσεων και παρατηρήσεων.
Διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και μεριμνά για την τήρηση των κανόνων της ορθής εργαστηριακής και βιομηχανικής πρακτικής.

Ο/Η Ιδανικός/ή Υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:

Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση Χημικού Μηχανικού.
Εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική επιχείρηση και κατά προτίμηση σε εταιρία ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων.
Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου και ανάθεσης αρμοδιοτήτων.
Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης τεχνικής φύσης προβλημάτων.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office).
Ηλικία μέχρι 30 ετών.

Η εταιρία προσφέρει:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Προϊστάμενος Βάρδιας Παραγωγής Εργοστασίου |
Λαμία, Στερεά Ελλάδα
Chipita Α.Ε.

Περιγραφή
Η εταιρία Chipita Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Προϊστάμενο Βάρδιας Παραγωγής  για ένα από τα Εργοστάσιά της στη Λαμία

Καθήκοντα – αρμοδιότητες:

Ευθύνεται για την εφαρμογή του προγράμματος παραγωγής, οργανώνει και κατευθύνει το προσωπικό της βάρδιας.
Ευθύνεται για την παραγωγή προϊόντων εντός των προδιαγραφών ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρία.
Ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών παραγωγής (process book) και προβαίνει όποτε χρειαστεί σε διορθωτικές ενέργειες.
Διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και μεριμνά για την τήρηση των κανόνων της ορθής βιομηχανικής πρακτικής.
Ευθύνεται για την εκπαίδευση του προσωπικού βάρδιας.

Ο/Η Ιδανικός/ή Υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:
-Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση Χημικού Μηχανικού.
-Εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική επιχείρηση και κατά προτίμηση σε εταιρία ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων.
-Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
-Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου και ανάθεσης αρμοδιοτήτων.
-Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης τεχνικής φύσης προβλημάτων.
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office).
-Ηλικία μέχρι 30 ετών.

Η εταιρία προσφέρει:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Τεχνικός Διευθυντής Εργοστασίου |
Λαμία, Στερεά Ελλάδα
Chipita Α.

Περιγραφή
Η εταιρία Chipita Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Τεχνικό Διευθυντή

για ένα από τα Εργοστάσιά της στη Λαμία

Καθήκοντα – αρμοδιότητες :

Συντονισμός/προγραμματισμός του τεχνικού τμήματος με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών του εργοστασίου.
Γενική εποπτεία και παρακολούθηση όλων των έργων συντήρησης, αλλά και των έργων αναβάθμισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας της Εταιρίας.
Έγκαιρος προγραμματισμός εργασιών και στελέχωση (με το κατάλληλο προσωπικό ή υπεργολάβους), για την εκτέλεση κάθε εργασίας.
Διαχείριση προϋπολογισμού έργων συντήρησης και αναβάθμισης.

Ο/Η Ιδανικός/ή Υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα :

-Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
-Εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική επιχείρηση και κατά προτίμηση σε εταιρία ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων.
-Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
-Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης τεχνικής φύσης προβλημάτων.
-Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου και ανάθεσης αρμοδιοτήτων.
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office).
-Ηλικία μέχρι 30 ετών.

Η εταιρία προσφέρει:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

chipita
chipita