Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών ΤΕΕ

τα επαγγελματικά δικαιώματα

Με αφορµή την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 2 του Ν. 3316/2005 περί εγγραφής των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών στις 28 Κατηγορίες Μελετών του ∆ηµοσίου, στο ΤΕΕ συγκροτήθηκε Επιτροπή Εισήγησης για τον προσδιορισµό του αντικειµένου των επιµέρους Κατηγοριών Μελετών και την αντιστοιχία του µε το γνωστικό αντικείµενο των µελετητών που δικαιούνται να εγγραφούν ανά κατηγορία στο µητρώο του άρθρου 39 του νόµου.
Για το παραπάνω θέµα έχουν καταθέσει τις θέσεις τους οι Κλάδοι των Μηχανικών.

electrician reapairing industrial machine