Ποιές σχολές που εντάσσονται στις καθηγητικές

Στο άρθρο 39 οι σχολές που εντάσσονται στις καθηγητικές.

fek_20090100156.pdf

Προστίθενται:
–       ο κλάδος ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας
–       από τον κλάδο ΠΕ19 το
Τμήμα  Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων,
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων,
Μηχανικών ΗΥ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων,
Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας,
Επιστήμης & Τεχνολογίας Επικοινωνιών,
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

–       Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης (Κλ. ΑΤ4 Φυσικών)
–       Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Παν/μίου Αθηνών (κλ. ΠΕ09 Οικονομολόγων)

–       Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Παν/μίου Μακεδονίας (κλ. ΠΕ10 Κοινωνιολόγων)
–       Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατ/νση κοινωνικής Ανθρωπολογίας (κλ. ΠΕ10 Κοινωνιολόγων).

Leave a Comment

20 + eighteen =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here