Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

το ΦΕΚ

Θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, κατά Σχολή-Τμήμα, σπουδαστές, ως εξής:
α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 206
α. ΟΠΛΑ 145
β. ΣΩΜΑΤΑ 27
γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ ν. 1294/1982 (ΟΠΛΑ και ΣΩΜΑΤΑ) 34 (29-5)
2.ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 34
α. ΜΑΧΙΜΟΙ 23
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11
3.ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 58
α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 48
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 10
4.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 75
α. ΙΑΤΡΙΚΟ 29
β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 3
γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 3
δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 2
ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
στ. ΝΟΜΙΚΟ 14
ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 22
5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 25

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1.ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) 165
α. ΟΠΛΑ 115
β. ΣΩΜΑΤΑ 50
2.ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 75
α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Α΄ 7
β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Β΄ 16
γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Γ 7
δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Δ΄ 45
3.ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 181
α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 112
β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 29
γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 40
ΣΥΝΟΛΟ 421

Τελαυταία τροποποίηση 8 Μαΐου, 2019 | 1η Δημοσίευση: 16 Αυγούστου, 2017