Δημοσίευση νέων μελετών του Δικτύου «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»

28-09-17: Δημοσίευση νέων μελετών του Δικτύου «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την εκπόνηση και δημοσίευση μελετών και εκθέσεων σχετικών με όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, δημοσιεύει τέσσερις νέες μελέτες :

Η πρώτη έκδοση του δικτύου «Ευρυδίκη» με τίτλο : “Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017”, διερευνά τη σημερινή πραγματικότητα για το ακαδημαϊκό προσωπικό, στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η έκθεση επικεντρώνεται  στα απαιτούμενα προσόντα του ακαδημαϊκού προσωπικού, στις διαδικασίες πρόσληψης, στις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας στον ακαδημαϊκό χώρο, στον αντίκτυπο της εξωτερικής αξιολόγησης των Ιδρυμάτων για τη διασφάλιση της ποιότητας καθώς και στις στρατηγικές διεθνοποίησης οι οποίες αναπτύσσονται σε ανώτατο επίπεδο. Περιλαμβάνονται επίσης, εθνικά διαγράμματα στα οποία παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων  κατηγοριών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Η εν λόγω μελέτη καλύπτει τα συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 35 χωρών και βασίζεται κυρίως σε ποιοτικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν από το δίκτυο EΥΡΥΔΙΚΗ. Η συλλογή δεδομένων επικεντρώνεται σε στοιχεία τα οποία αφορούν στο προσωπικό το οποίο είναι κυρίως υπεύθυνο για τη διδασκαλία και /ή την έρευνα.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ποσοτικά δεδομένα από τη Eurostat και το Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (European Education  Tertiary Register – ETER) καθώς και πληροφορίες από έρευνες που διενεργήθηκαν από Συλλόγους Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Οργανισμούς Διασφάλισης Ποιότητας για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης,.

H δεύτερη έκδοση του δικτύου «Ευρυδίκη» με τίτλο: “Recommended Annual  Instruction Time in Full – Time Compulsory Education in Europe – 2016/17”, εξετάζει για το έτος 2016/2017, τον ελάχιστο συνιστώμενο χρόνο διδασκαλίας στην πλήρους φοίτησης υποχρεωτική εκπαίδευση, σε 42 Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.  Περιλαμβάνει εθνικά διαγράμματα που απεικονίζουν τα δεδομένα ανά χώρα και θεματική. Η συγκριτική επισκόπηση εξετάζει τις αλλαγές στην πολιτική σχετικά με τον συνιστώμενο  χρόνο διδασκαλίας και την κατανομή του ανά μάθημα, κατά το περασμένο έτος.

Επιπλέον, εξετάζει την κατανομή του ελάχιστου  χρόνου διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων, τα οποία στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η Γλώσσα και η Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, η διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, Φυσική Αγωγή και Υγεία. Για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες αντιπαραβάλλει τον ελάχιστο προτεινόμενο, από τις εκπαιδευτικές αρχές χρόνο διδασκαλίας, με αυτόν που καταγράφουν αντίστοιχα εκπαιδευτικοί και μαθητές στο πλαίσιο των ερευνών TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) και PISA (Programme for International Student Assessment) .

Στην τρίτη και τέταρτη έκδοση του δικτύου «Ευρυδίκη»: “The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2017/18” και “The Organisation of the Academic Year in Europe – 2017/18”, o αναγνώστης θα βρει πληροφορίες για το πώς οργανώνεται η σχολική / ακαδημαϊκή χρονιά στα σχολεία και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ευρώπη, αντίστοιχα.

Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου «Ευρυδίκη»,  στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications