Τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά και ο Δείκτης Μάζας Σώματος των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, Τμήμα Β εστάλη εγκύκλιος στις 25/9/2008, σύμφωνα με την οποία ενημερώνονται οι υποψήφιοι σπουδαστές για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, ακαδημαϊκού έτους 2009 – 2010 και σύμφωνα με το Π.Δ. 207/17 Αυγ.2007 (ΦΕΚ Α΄ 233/02 Οκτ. 2007) και το Π.Δ. 66/2008, ότι από 1ης Ιανουαρίου 2009 αλλάζουν τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά και ο Δείκτης Μάζας Σώματος των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές, ως ακολούθως:

1. Τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) τροποποιούνται όπως παρακάτω :

α) για το άρρεν προσωπικό αποκλείεται η είσοδος σε Στρατιωτική Σχολή, εφόσον έχουν ανάστημα μικρότερο από 1,70 μ. Ειδικά για το τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, κρίνονται ακατάλληλοι όσοι έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από 1.90 μ.

β) για το θήλυ προσωπικό αποκλείεται η είσοδος σε Στρατιωτική Σχολή, εφόσον έχουν ανάστημα μικρότερο από 1,65 μ.

2. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του /της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα, προς το τετράγωνο του ύψους του /της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων 20-25, για δε τις γυναίκες εντός των ορίων 18-22.