Εγκύκλιος για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2018 ταχυδρομικώς, με
συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας),
από την 1η έως τη 10 η Σεπτεμβρίου 2018**, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

5 thoughts on “Εγκύκλιος για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

  1. Καλημέρα σας , θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζεται, με πόσα μόρια εισήχθησαν στις πανελλαδικές του 2017 οι αθλητές στο τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ , ο πρώτος και ο τελευταίος , σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com