Απαιτούμενα προσόντα για θέσεις αναλογιστή

Σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ για θέσεις στην Αναλογιστική Αρχή αναφέρεται:

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών ή Αναλογιστικής ή Στατιστικής *
* Αναλυτικά τα πτυχία: πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών ή Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Εισαγωγικές Κατευθύνσεις: α) Μαθηματικών β) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών – Εισαγωγικές Κατευθύνσεις: α) Μαθηματικών β) Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
• Διδακτορικό Δίπλωμα στους κλάδους της αναλογιστικής ή της στατιστικής επιστήμης ή
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στους κλάδους της αναλογιστικής ή της στατιστικής επιστήμης και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2)
ετών στην κοινωνική ασφάλιση ή στις ομαδικές ασφαλίσεις, μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
• γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων,
β)υπολογιστικών φύλλων,
γ) υπηρεσιών διαδικτύου