Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-19 και των αποφοίτων-υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

8-02-19 Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-19 και των αποφοίτων-υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β΄ 623/26-2-2019) η αριθ. Φ.253.1/26579/Α5/20-2-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (Β΄ 1538) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει» αναφορικά με τα εξεταζόμενα σε πανελλαδικό επίπεδο ειδικά μαθήματα και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση μαθητών/τριών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-19 και των αποφοίτων-υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η εισαγωγή στο Τμήμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ που ιδρύθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα γίνεται χωρίς εξέταση σε ειδικό μάθημα.

Επίσης, για το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου ειδικά και μόνο για εισαγωγή το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά»». Ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και μετά οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «Αγγλικά».

Η εγκύκλιος σε μορφή doc 

To ΦΕΚ σε μορφή pdf 

Τροποποιούμε την παράγραφο 1, του άρθρου 1, του κεφαλαίου Α’ της Φ.253/128314/Β6/2002 (Β΄ 1538)
υπουργικής απόφασης ως εξής:
1. Στην περίπτωση α΄ της ως άνω παραγράφου μετά τις λέξεις «Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου», προστίθενται οι λέξεις «και για το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου». Στο τέλος της περίπτωσης
α΄ προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Ειδικά για το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου η διάταξη ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μετά, ενώ ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά»».
2. Στην περίπτωση στ΄ της ως άνω παραγράφου, οι λέξεις «Ηπείρου, Κρήτης, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων»
αντικαθίστανται από τις λέξεις: «και Κρήτης».
3. Στην περίπτωση η΄ της ως άνω παραγράφου, διαγράφονται οι λέξεις «και του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και  για το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».
4. Στην περίπτωση θ΄ της ως άνω παραγράφου, διαγράφονται οι λέξεις: «καθώς και η Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ