Σχολές και Τμήματα στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:
α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες.
ββ) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες.
γγ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη.
δδ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα.
εε) Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
στστ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ζζ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Καβάλα.
ηη) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
β) Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γγ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
δδ) Μουσειολογίας, με έδρα την Έδεσσα.
γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ββ) Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γγ) Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
δδ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
εε) Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και Παράρτημα του Τμήματος, με έδρα το Διδυμότειχο.
δ) Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες.
ββ) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες.
γγ) Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες.
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες.
εε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ζζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ε) Επιστημών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες.
ββ) Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα το Κιλκίς.
στ) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καβάλα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Φυσικής, με έδρα την Καβάλα.
ββ) Χημείας, με έδρα την Καβάλα.
γγ) Πληροφορικής, με έδρα την Καβάλα.
δδ) Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα.
ζ) Γεωτεχνικών Επιστημών, με έδρα τη Δράμα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη Δράμα.
ββ) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, με έδρα τη Δράμα.
γγ) Γεωπονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη.
δδ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία Σχολών και Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών, Μουσειολογίας και το Τμήμα Γεωλογίας, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων της παραγράφου 1 διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

πηγή: νόμος 4610/2019