Επικαιροποιημένο ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι.

Επικαιροποιημένο ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι.
Σχετ.: το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ12/90424/Δ4/05-06-2019 ενημερωτικό έγγραφο της Δ/νσής μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένο ως προς τα προγράμματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) το ενημερωτικό έντυπο για τα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των Α.Ε.Ι. που αφορούν στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των μαθητών/-τριών των ΕΠΑ.Λ. και τη διανομή του συνημμένου υλικού με κάθε πρόσφορο τρόπο.

το ενημερωτικό έντυπο