Εγγραφή πρωτοετών στο Πανεπιστήμιο Αγαίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2019

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΧΟΥΣΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

H εγγραφή των επιτυχόντων/χουσών των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΧΟΥΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

H εγγραφή των επιτυχόντων/χουσών με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 18 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2019Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (18 έως 27/09/2019) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι/νες στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής  τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΧΟΥΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

H εγγραφή των επιτυχόντων/χουσών στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.


ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2019Εφόσον ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ, οι επιτυχόντες/χούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 θα πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά (courier) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

Η ταυτοποίηση των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματός τους μετά την 30η  Σεπτέμβρη 2019, δηλαδή μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών εγγραφών και την αποστολή από το ΥΠΑΙΘ στο Πανεπιστήμιο των καταλόγων εγγρεγραμμένων πρωτοετών.

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων, οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες θα μπορούν αφού εισέλθουν στον ακόλουθο σύνδεσμο https://ype.aegean.gr/setyourpass/ να ακολουθήσουν τη διαδικασία παραλαβής στοιχείων πρόσβασης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να παραλάβουν τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Στον ΟΔΗΓΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε προκειμένου να ενημερωθείτε για διαδικασίες όπως: απόκτηση βεβαίωσης σπουδών, βεβαίωσης για στρατολογική χρήση, πάσο κλπ.


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ 2019

«Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης/στέγασης από τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τον κωδικό υποψηφίου και τα 4 αρχικά των ονομαστικών τους στοιχείων.

Η προθεσμία των αιτήσεων για στέγαση είναι μέχρι τις 25/09/2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  η αίτηση για σίτιση/στέγαση σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την εγγραφή στο Τμήμα η οποία γίνεται με διαδικασία που ορίζει το ΥΠΑΙΘ.

Για όσους και όσες υποβάλλουν αίτηση για σίτιση/στέγαση αλλά δεν εγγραφούν, η αίτησή τους θα ακυρωθεί μετά το τέλος των ηλεκτρονικών εγγραφών.

Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας

Δεδομένου του ότι όλη η διαδικασία εγγραφής γίνεται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθίσταται αναγκαία η παροχή στοιχείων που διευκολύνουν την ταυτοπροσωπία των εγγεγραμμένων φοιτητών και φοιτητριών, τόσο κατά τις ακαδημαϊκές όσο και κατά τις διοικητικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου.

Σε συνέχεια της εγγραφής πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά τα παρακάτω:

  1. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  3. Πιστοποιητικό  γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο να αναφέρεται το μητρώο αρρένων (για  άρρενες  σε περίπτωση  υποβολής  αιτήματος  Βεβαίωσης Σπουδών για Στρατολογική Χρήση)
  4. Αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων :
    • Υπόδειγμα Αίτησης για την περίπτωση που τα παραπάνω κατατεθούν αυτοπροσώπως θα βρείτε εδώ.
    • Στην περίπτωση που τα παραπάνω (φωτογραφία, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή και πιστοποιητικό γέννησης/οικογενειακής κατάστασης) αποσταλούν ταχυδρομικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική Αίτηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή. Υπόδειγμα Αίτησης θα βρείτε εδώ.

Η ταυτοποίηση των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών (δηλ. η ταυτοπροσωπία τους) από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και ακολούθως η απόδοση σε αυτούς/ες των κωδικών για χρήση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου πραγματοποιείται μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο, των καταλόγων εγγραφέντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στο επόμενο διάστημα.