Τι αλλάζει στην Πυροσβεστική

Θέμα: Πυροσβεστική

ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: n4662_2020.pdf (1282 kB)

Άρθρο 39
Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων – Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 74
Αποστολή Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 75
Αρμοδιότητες Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 76
Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό
Άρθρο 77
Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.)
Άρθρο 78
Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού
Άρθρο 79
Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 80
Επιτελείο, Κλάδοι και Διευθύνσεις Πυροσβεστικού Σώματος