Μαθητές στις ΕΠΑ.Σ

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μαθητεία είναι το σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και παράλληλη πρακτική άσκηση. Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν 50 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, οι οποίες ακολουθούν το Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, (4 εξάμηνα), κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα (για 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα) πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα, που φοιτούν οι μαθητές στο σχολείο, (πρωινό ωράριο), δεν ασκούνται πρακτικά στον εργοδότη, αν το ωράριο εργασίας της επιχείρησης συμπίπτει με το πρωινό ωράριο παρουσίας των μαθητών στο Σχολείο.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον Ενδεικτικού Α’ Τάξης Λυκείου και ηλικίας έως 23 ετών. Η εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων (βαθμός Τίτλου Σπουδών, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).

3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι μαθητές κατά τα δύο έτη σπουδών παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο Σχολείο για 21 ώρες την εβδομάδα, βάσει συγκεκριμένων ωρολογίων αναλυτικών προγραμμάτων.

4. ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Παράλληλα με την εκπαίδευση στο Σχολείο οι μαθητές εντάσσονται σε πρόγραμμα Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης, το οποίο ενεργείται στη βάση υπογραφής Σύμβασης Μαθητείας. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ως άνω προγράμματος οι μαθητές αμείβονται, ασφαλίζονται από τον εργοδότη τους και τυγχάνουν άλλων παροχών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Α) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Κατά την έναρξη της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης μεταξύ εργοδότη, μαθητή και Σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της Μαθητείας, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητή.

Β) ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Από 1/4/2013 η πρακτικά ασκούμενοι μαθητές θα αμείβονται, σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, με ποσοστό 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Από 1/2/2019 η  αποζημίωση των μαθητευομένων ορίζεται στα  21,78€  (29,04€*75% = 21,78€) ανά ημέρα πρακτικής άσκησης.

 

Συνημμένα Αρχεία:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2020-21

Αναμένεται  Εγκύκλιος Εγγραφών για το  σχολικό έτος 2020-21