Οι ημέρες διδασκαλίες σε ένα έτος για όλες τις βαθμίδες στις χώρες της Ε.Ε.

Οι ημέρες διδασκαλίας στην Ελλάδα είναι χωρίς να έχουν υπολογιστεί οι καταλήψεις που έχουμε κάθε χρόνο στην Β/θμια Εκπαίδευση.

Εβδομάδες διακοπών


Όλο το άρθρο εδώ : school_eu_calendar_2020_21

 

Leave a Comment

sixteen + 10 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here