Πανεπιστήμια: Ελλάδα- Πορτογαλία 0-1

Συχνά διαβάζω για διάκριση των Ελληνικών Πανεπιστήμιων με το επιχείρημα ότι είναι στα ΄1000 ή 2000 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Στο παρακάτω πίνακα είναι η κατάταξη των Πανεπιστήμιων Ελλάδας και Πορτογαλίας από το Κέντρο Παγκόσμιων Πανεπιστημιακών Κατατάξεων – Center for World University Rankings (CWUR). Η Ελλάδα έχει πληθυσμό 10.816.286 και κατά κεφαλή ΑΕΠ 20930 ευρώ ενώ η Πορτογαλία έχει πληθυσμό 10.295.909 και κατά κεφαλή ΑΕΠ 19831 ευρώ δηλαδή είναι περίπου δύο ίδιες χώρες. (πηγή https://el.wikipedia.org/). Στα 10 πρώτα Πανεπιστήμια τα 6 είναι της Πορτογαλίας και τα 4 της Ελλάδας. Το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας είναι στη θέση 201 και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας στη θέση 264.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com