35.598 υποψήφιοι εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Όπως προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία 75435-50421=25014  υποψήφιοι από τα ΓΕΛ και 16655-6071=10584  από τα ΕΠΑΛ δεν πέρασαν σε καμία σχολή. Σύνολο 25016+10584=35.598. Το μεγαλύτερο μέρος έμεινε εκτός γιατί δεν είχε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε καμία σχολή.

Leave a Comment

6 + nine =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here