ΙΕΚ : τουλάχιστον οι μισοί τα παρατάνε !

Έρευνα  που έκανε το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ αναφέρει: Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα για τα έτη 2013 έως 2019 είχαμε τα παρακάτω δεδομένα για τα ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης )

Το 2015 αποτελεί κομβική χρονιά για τα ΙΕΚ στη χώρα μας, καθώς ο αριθμός των νεοεισερχομένων σε σχέση με το 2013 σχεδόν πενταπλασιάζεται, ενώ ο αριθμός του συνόλου των εγγεγραμμένων σπουδαστών τετραπλασιάζεται. Η σημαντική αυτή αύξηση του αριθμού των σπουδαστών θα μπορούσε να ερμηνευθεί από μια σειρά δεδομένων. Κατ’ αρχάς, από το 2013 έχουμε την αδειοδότηση των πρώτων 28 ιδιωτικών ΙΕΚ, ενώ το 2015 λειτουργούν ήδη συνολικά 48 ιδιωτικά ΙΕΚ στο σύνολο της επικράτειας. Παράλληλα, η θεσμοθέτηση το 2013 της δωρεάν φοίτησης στα δημόσια ΙΕΚ αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των νεοεισερχομένων στα εν λόγω ινστιτούτα. 37 Επιπλέον, κομβικής σημασίας φαίνεται να είναι η απόφαση για κατάταξη των πτυχιούχων ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ και ΣΕΚ στο Γ΄ εξάμηνο συναφών ειδικοτήτων των ΙΕΚ, καθώς και η αντιστοίχιση παλαιών ειδικοτήτων με νέες ειδικότητες των ΙΕΚ. Έτσι, τα ΙΕΚ μετατρέπονται σε μια δομή επανακατάρτισης για μεγάλη μερίδα αποφοίτων συναφών ειδικοτήτων και όχι μόνο. Δυστυχώς, αν και τα στοιχεία καταδεικνύουν πως ο αριθμός των  νεοεισερχομένων σε ετήσια βάση αυξάνεται, ο αντίστοιχος αριθμός των αποφοίτων εξακολουθεί να κυμαίνεται σε απογοητευτικά επίπεδα. Το ζήτημα αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης τα έτη που θα ακολουθήσουν, οπότε και θα διατίθενται πλήρη στοιχεία προκειμένου να αναδειχθεί το πραγματικό μέγεθος της πρόωρης εγκατάλειψης της φοίτησης στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Συνεχίζοντας την ανάλυση με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, το 2020 καταγράφονται 39.128 νεοεισερχόμενοι στο σύνολο των ΙΕΚ της χώρας (Διάγραμμα 1.7), εκ των οποίων το 53,5% (20.931 άτομα) ενεγράφησαν σε δημόσιες μονάδες και το 46,5% σε ιδιωτικές, με τα ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να συγκεντρώνουν το 97% των νεοεισερχόμενων καταρτιζομένων (Διάγραμμα 1.8). Θα πρέπει να σημειωθεί το ιδιαίτερα υψηλό μερίδιο καταρτιζομένων του ιδιωτικού τομέα (46,5% το 2020) σε αντιδιαστολή με το ποσοστό των εκπαιδευτικών μονάδων που λειτουργεί (33,7%), γεγονός που υποδηλώνει πως οι μονάδες του ιδιωτικού τομέα είναι συγκριτικά μεγαλύτερες από εκείνες του δημοσίου, ένα ζήτημα που αναλύεται πιο διεξοδικά στη συνέχεια της παρούσας ενότητας.
Κατά την τριετία 2018-2020, το πλήθος των νεοεισερχομένων παρουσίασε αύξηση κατά 4,5% συνολικά, από 37.445 το 2018 στο σύνολο των ΙΕΚ. Ελαφριά αυξητική τάση καταγράφεται και στον δημόσιο τομέα (κατά 5,1%) και στον ιδιωτικό τομέα (κατά 3,8%).

Σχόλια του Διαχειριστή : Από την μελέτη των παραπάνω στοιχείων προκύπτει η σχέση Απόφοιτοι /Νεοεισερχόμενοι από 65% το 2013 το 2017 έγινε 40%, το 2018 έγινε 35% και το 2019 έγινε 41%.  Επειδή η πλειοψηφία στα ΙΕΚ είναι από ΓΕΛ οπότε κάνουν 2 χρόνια μπορούμε να συγκρίνουμε τους Νεοεισερχόμενους το 2017 με τους απόφοιτους το 2019. Δηλαδή 18743/37218 =50,4% . Προσεγγιστικά μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον οι μισοί τα παρατάνε ! Όπως και στα Πανεπιστήμια έτσι και στα ΙΕΚ μπαίνουν πολλοί και ολοκληρώνουν λίγοι.
Καλοδήμος Δημήτρης