Σε ποια Επιστημονική Περιοχή έχουμε τα περισσότερα τμήματα

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ:

Από την ανάλυση των Πανεπιστημιακών Προπτυχιακών Τμημάτων στα 25 Πανεπιστήμια της Ελλάδας προέκυψε ότι τα περισσότερα Τμήματα ανήκουν στην επιστημονική περιοχή των Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών (76 τμήματα, 17,7%) και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η επιστημονική περιοχή των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (72 Τμήματα, 16,7%). Η έκπληξη είναι ότι στις Επιστήμες της Υγείας (53 τμήματα) υπάρχουν περισσότερα τμήματα από αυτά στις Επιστήμες του Μηχανικού (51 τμήματα). Αν προσθέσουμε τα τμήματα για τις Φυσικομαθηματικές Επιστήμες (37 τμήματα) και τις επιστήμες της Εκπαίδευσης (32 τμήματα), τότε τα τμήματα με έμφαση στη δημιουργία εκπαιδευτικών (στην Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση) είναι 69 (16%), που ως κατηγορία είναι τρίτη σε αριθμό. Αυτή η υπερπληθώρα τμημάτων για εκπαιδευτικές ειδικότητες σχετίζεται με τον μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών στη χώρα και αποτελεί ένα από τα σοβαρά προβλήματα πραγματικής ανεργίας των αποφοίτων εκπαιδευτικής κατεύθυνσης που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, λόγω των κορεσμένων θέσεων στο Δημόσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μελέτη της Eurostat για την αναλογία εκπαιδευτικού προσωπικού και μαθητών στην Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση το 2021 ανέδειξε την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. (8,2 μαθητές ανά εκπαιδευτικό στην Ελλάδα και 12,1 μαθητές ανά εκπαιδευτικό κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.)18. Στα θετικά στοιχεία είναι ο υπολογίσιμος αριθμός των τμημάτων Πληροφορικής (36 τμήματα, 8,4% στο σύνολο), αλλά και των Γεωπονικών και Επιστημών Περιβάλλοντος (34 τμήματα, 7,9% στο σύνολο), καθώς είναι ειδικότητες με σημαντική ζήτηση από την αγορά εργασίας και αφορούν δύο σημαντικούς πυλώνες της ανάπτυξης της χώρας. Βέβαια, το ζητούμενο είναι το κατά πόσο το πλήθος των αποφοίτων και οι δεξιότητές τους είναι ικανές να βοηθήσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.