1-11-2022 Εγκύκλιος για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών

Εκδόθηκε σήμερα η εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και λοιπά θέματα.», με την οποία συνεχίζεται η εξειδίκευση των διατάξεων του ν. 4957/2022 και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή τους. Παράλληλα, διευκρινίζονται θέματα που αφορούν στη μεταβατική λειτουργία και οργάνωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. και απαντώνται ερωτήματα που τέθηκαν από τα Α.Ε.Ι. . Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνδράμει τα Πανεπιστήμια στην υλοποίηση του νέου νόμου για τα Α.Ε.Ι., ο οποίος ήδη εφαρμόζεται από αυτά, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους και στη θεσμική θωράκιση κρίσιμων λειτουργιών τους.

Η εγκύκλιος εδώ