Συγχώνευση 3 Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Άρθρο 9
Αναδιάρθρωση και μετονομασία της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Συγχώνευση Τμημάτων
1. Ιδρύεται στη Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, με έδρα την Κομοτηνή.
2. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών της παρ. 1 συγχωνεύονται τα ακόλουθα τμήματα, της
Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.:
α) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών,
β) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,
γ) Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.
3. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών της παρ. 1 υλοποιούνται τα εξής προγράμματα,
πρώτου κύκλου σπουδών:
α) Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας,
β) Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό.
Το Τμήμα απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία ανάλογα με το πρόγραμμα πρώτου κύκλου
σπουδών. Η εισαγωγή νέων φοιτητών πραγματοποιείται σε επίπεδο Σχολής.
4. Η Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών
Επιστημών και καθίσταται Μονοτμηματική Σχολή