Αύξηση στεγαστικού επιδόματος. Μέχρι 2500 ευρώ το άτομα για συγκατοίκηση.

Νόμος 5094/2024

Αύξηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών – Τροποποίηση παρ. 1 και 7 άρθρου 10 ν. 3220/2004

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο δια­γράφονται οι λέξεις «και Ανώτερων» και οι λέξεις «των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων» αντι­καθίστανται από τις λέξεις «των Ανώτερων Σχολών Του­ριστικής Εκπαίδευσης», β) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, γ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκ­παιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Ακαδημιών Εμπορι­κού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελ­λαδικών Εξετάσεων, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετή­σιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο στεγαστικό επί­δομα χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους καταρ­τιζόμενους των δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελ­ματικής Κατάρτισης. Το επίδομα του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ αποκλειστικά για τους δικαιούχους που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενό­τητας Θεσσαλονίκης, ενώ αποκλειστικά στην περίπτωση δικαιούχου που φοιτά σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ».

  1. Στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών: α) στο πρώτο εδάφιο συμπληρώνεται το αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης, β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρη­σκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργού Εθνικής Οι­κονομίας και Οικονομικών και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται η αναπροσαρμογή του στε­γαστικού επιδόματος, τα ακαδημαϊκά έτη της καταβο­λής, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθά­ρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση δικαιούχων που φοιτούν σε φορείς που επο­πτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Α.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Α.) η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών, καθώς και η ενταλματοποίηση της δαπάνης πραγματοποιείται από τους φορείς αυτούς. Από τους ίδιους φορείς πραγματοποιείται η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης για όσες αιτήσεις δεν εκ­καθαρίστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη των ισχυουσών περί παραγραφής δια­τάξεων και με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και την ενταλματοποίηση της δαπάνης οι ανωτέρω φορείς επιχορηγούνται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδεί­ας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες μεταβιβάζο­νται στον προϋπολογισμό τους σε διακριτό κωδικό αριθ­μό. Υποχρεώσεις δαπανών που αφορούν σε δικαιούχους φοιτητές των Σχολών των Υπουργείων Τουρισμού, Ναυτι­λίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων αυτών. Ειδικά για το έτος 2017 η κάλυψη των δαπανών αυτών από τα ως άνω Υπουργεία, θα πραγματοποιηθεί με μεταφορά πίστωσης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»