Προθεσμίες κατάταξη στα επιστημονικά πεδία, καθορισμού συντελεστή της Ε.Β.Ε. & Συντελεστών Βαρύτητας Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ που μετεφέρθηκαν στο ΔΠΘ

Ειδικές προθεσμίες για την κατάταξη στα επιστημονικά πεδία ή τομείς, για τον καθορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, για τον καθορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων, εφόσον απαιτείται, ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων και ειδικών μαθημάτων, για τις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που εντάχθηκαν ή ιδρύθηκαν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με τους ν. 5094/2024 (Α’ 39) και ν. 5103/2024 (Α’ 57).

Πατήστε πάνω στο παρακάτω link

Το ΦΕΚ : 20240202714

αποφασίζουμε:
Για τις σχολές, τα τμήματα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις που εντάχθηκαν ή ιδρύθηκαν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με τους ν. 5094/2024 (Α’ 39) και ν. 5103/2024
(Α’ 57), τον ορισμό ειδικών προθεσμιών για τον καθορισμό:
Α. α) Της κατάταξης των τμημάτων Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Πληροφορικής, Χημείας, Φυσικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Νοσηλευτικής στα επιστημονικά πεδία ή τομείς, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και
εφεξής, έως 15 Μαΐου 2024,
β) του συντελεστή Ε.Β.Ε. τμήματος και ειδικών μαθημάτων, όπου απαιτείται, για τα τμήματα Αγροτικής
Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Πληροφορικής, Χημείας, Φυσικής,
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Νοσηλευτικής, με απόφαση της
Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2024-20και εφεξής, έως 21 Μαΐου 2024,
γ) των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων για τα τμήματα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Πληροφορικής, Χημείας, Φυσικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Νοσηλευτικής, με απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, έως 21 Μαΐου 2024.
Β. α) Της κατάταξης των τμημάτων Εργοθεραπείας και Ανθρωπιστικών Σπουδών στα επιστημονικά πεδία ή τομείς, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής, έως 30 Νοεμβρίου 2024,
β) του συντελεστή Ε.Β.Ε. τμήματος και ειδικών μαθημάτων, όπου απαιτείται, για τα τμήματα Εργοθεραπείας
και Ανθρωπιστικών Σπουδών, με απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και
εφεξής, έως 31 Δεκεμβρίου 2024 και
γ) των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων για τα τμήματα Εργοθεραπείας και Ανθρωπιστικών Σπουδών, με
απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό
έτος 2025-2026 και εφεξής, έως 31 Δεκεμβρίου 2024.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Μαΐου 2024
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ