Εξετάσεις για αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 12 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Σε γραπτές εξετάσεις θα υποβληθούν οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες αλλά και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα και επιθυμούν να προαχθούν
στον βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι εξετάσεις για την προαγωγή 680 αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων θα διενεργηθούν
από 3/11 έως και 5/11/2012 στην Αθήνα και τη Βέροια. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) i) Εχουν συμπληρώσει τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων (31/12/2012) ή ii) είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και
έχουν συμπληρώσει δύο έτη από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων (31/12/2012) ή iii) έχουν ενταχθεί
στο αστυνομικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, δηλαδή οι εντασσόμενοι πριν από τις 21/5/2011 ή iv) προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς
φύλακες στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν από την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με τον βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3686/2008), β) δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρί-
ου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων (31/12/2012). Επομένως,  στις παρούσες εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/1968 και μεταγενέστερα, γ) είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής, δ) έχουν ευμενή πρόταση
των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και διαγωγή. Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις πρέπει μέχρι την Τετάρτη 11 Ιουλίου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχι-
στον Αστυνομικού Τμήματος.

Σχολιάστε

3 × 4 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here