Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα μαθηματικά

Τή δυνατοτήτα σε 60 φοιτητές να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών δίνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδίκευση έχει ως εξής: Α) ειδίκευση στα Μαθηματικά (Θεωρητικά Μαθηματικά), 25 μεταπτυχιακοί φοιτητές, Β) ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές και Γ) ειδίκευση στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Ερευνα,  20 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ
της χώρας όπως ο νόμος ορίζει.
Επίσης υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2012.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να πάρει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Για την απόκτηση
του ΜΔΕ απαιτούνται 120 πιστωτικές μονάδες.
Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει έως 15/6/2012 και από 27/8/2012 έως 14/9/2012. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και
ώρες 11.00 έως 14.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών
(τηλ. 210-7276.334).
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1. έντυπη αίτηση (οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν την αίτηση από τη Γραμματεία ή την ιστοσελίδα του Τμήματος http://noether.math.uoa.gr/Graduate),  2. αντίγραφο διπλώματος / πτυχίου (οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων της αλλοδαπής να καταθέσουν βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ότι το πανεπιστήμιο και το τμήμα απ’ όπου προέρχονται είναι αναγνωρισμένα ισότιμα ιδρύματα), 3. αναλυτική βαθμολογία, 4. βιογραφικό σημείωμα, 5.φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, 6. τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, 7. συστατικές επιστολές,8. δίπλωμα ξένης γλώσσας

Τελαυταία τροποποίηση 16 Οκτωβρίου, 2015 | 1η Δημοσίευση: 5 Ιουνίου, 2012