Αιτήσεις για Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λαμία)

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 7 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
Παπασιοπούλου 2-4, 35100 – Λαμία +30 22310 66731 Fax 66730 Email: anthilek@dib.uth.gr

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα Τμήματα “Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική” και “Πληροφορικής” της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής
αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών / φοιτητριών στο χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με
τίτλο:
«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»
με στόχο την ειδίκευση πτυχιούχων/διπλωματούχων επιστημόνων στους τομείς:
 της Υπολογιστικής Ιατρικής, της Υπολογιστικής Βιολογίας και των Εφαρμογών τους
(κατεύθυνση Βιοϊατρικής)
 της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης
Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης (κατεύθυνση Πληροφορικής)
 Πληροφορικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση
(κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση)
Δικαίωμα εγγραφής
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ανάλογα με την κατεύθυνση, πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής,
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Επιστήμης των Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών,
Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Φιλολογικών και
Φιλοσοφικών σχολών και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων
Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Επίσης, προβλέπεται η εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. υποψηφίων διδακτόρων (του ΠΘ ή άλλων Ιδρυμάτων),
οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ ανώτατο όριο ορίζεται να είναι τριάντα (30) ανά κατεύθυνση.
Φοίτηση
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και η διάρκειά του
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία της εγγραφής.
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων και
υποχρεωτική εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Το ΜΔΕ
απονέμεται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που κατανέμονται
ως εξής:
1. τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες σε κάθε ένα από τα πρώτα δύο εξάμηνα. Οι πιστωτικές μονάδες
συγκεντρώνονται με την επιτυχημένη παρακολούθηση και εξέταση σε σειρά μεταπτυχιακών
μαθημάτων και
2. τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες με την επιτυχή εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής
εργασίας.
Τα μαθήματα των τριών ροών (Βιοϊατρικής, Πληροφορικής και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση)
είναι ανεξάρτητα και προσφέρονται από τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΠΘ.
Για την παρακολούθηση και απόκτηση του ΜΔΕ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να
καταβάλλουν δίδακτρα, ύψους 2400 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά, κατά την
εγγραφή των φοιτητών στα τρία εξάμηνα.
Επιπλέον, χορηγούνται ανά ακαδημαϊκό έτος έως 5 υποτροφίες, καθ’ υπέρβαση του μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού εισακτέων φοιτητών, σε υπαλλήλους και στελέχη του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας (*).
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://icb.sci.uth.gr
Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει
να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1. Αίτηση (το έντυπο βρίσκεται την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://icb.sci.uth.gr  –
Φοιτητές – Έγγραφα – Αίτηση Υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ ή παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.). (*)Για τα Στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για χορήγηση υποτροφίας συμπληρώνεται η “Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας”
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος, ή βεβαίωση της γραμματείας του εκπαιδευτικού ιδρύματος προέλευσης των υποψηφίων για την εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων υποχρεώσεών τους
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
7. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λ.π.)
8. Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Υποψήφιος
ο οποίος κατά την υποβολή δεν είναι κάτοχος πτυχίου/διπλώματος, είναι υποχρεωμένος να το
προσκομίσει κατά την ημερομηνία εγγραφής του (εφόσον επιλεγεί).
Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι από Τετάρτη 12 Ιουλίου έως Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 και από Δευτέρα 21 Αυγούστου έως Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2017.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ
καθημερινά 11:00-13:00, στο ισόγειο της Σχολής Θετικών Επιστημών στη διεύθυνση:
Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ:35131, Λαμία.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22310 66703 κα Ραφαηλίδου, 22310 66731
κα Λεκάτη, 2231066902 κα.
Μπουσίου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 2-4, ΛΑΜΙΑ, ΤΚ 35131

Σχολιάστε

17 − five =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here