Μεταπτυχιακά του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΤ) της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – “Master of Science in Computer Science and Telecommunications”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄/04-8-2017). Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η έδρα του Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – “Master of Science in Computer Science and Telecommunications”, βρίσκεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία, επί της οδού 3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας – Αθήνας Τ.Κ. 35100, Άμπλιανη Λαμία.

Link: http://pt.cs.uth.gr/

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΤ) της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» – “Master of Science in Autonomous Systems and Robotics”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α’/04-08-2017). Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η έδρα του Π.Μ.Σ. «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» – “Master of Science in Autonomous Systems and Robotics”, βρίσκεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία, επί της οδού 3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας – Αθήνας Τ.Κ. 35100, Άμπλιανη Λαμία.

Link: http://asr.cs.uth.gr/

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από κοινού με το Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής, Δια-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM» και με αγγλικό τίτλο: «Educational Applications with STEM Epistemology», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Link: http://stem.cs.uth.gr/

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠ) της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική», που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 2730, τ. Β΄/13.10.2014, Αριθμ. 159893/B7/6-10-2014. Η τροποποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται στην υπ. αριθμ. 16394/16/ΓΠ, ΦΕΚ 3757, τ. Β’/22.11.2016.

Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές: Νόμος υπ’ αριθμ. 3685

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Διατμηματικού ΠΜΣ:

http://www.icb.sci.uth.gr