Δύο νέα μεταπτυχιακά Πληροφορικής στη Λαμία

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΤ) της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» – “Master of Science in Autonomous Systems and Robotics”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α’/04-08-2017). Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η έδρα του Π.Μ.Σ. «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» – “Master of Science in Autonomous Systems and Robotics”, βρίσκεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία, επί της οδού Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ. 35131 – Γαλανέϊκα, Λαμία

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΤ) της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – “Master of Science in Computer Science and Telecommunications”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄/04-8-2017). Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η έδρα του Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – “Master of Science in Computer Science and Telecommunications”,  βρίσκεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία, επί της οδού Παπασιοπούλου 2 – 4, Τ.Κ. 35 131 – Γαλανέϊκα, Λαμία.

πηγή: http://inlamia.gr/