Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 9 θα γίνουν δεκτοί μέχρι σαράντα (40) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών. Το πρόγραμμα αυτό είναι Διαπανεπιστημιακό -Διατμηματικό και πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη συνεργασία των Τμημάτων «Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» και «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων «Επιστημών Αγωγής» και «Μαθηματικών και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, του Τμήματος ΜΙΘΕ και των Τμημάτων ΦΠΨ και Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι της χώρας όπως ο νόμος ορίζει. Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2016.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι περίπου οι μισοί των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί να είναι καθηγητές Μαθηματικών διορισμένοι σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η παρακολούθηση του Προγράμματος συνεπάγεται την καταβολή διδάκτρων ύψους 1.300 Ευρώ κατ’ έτος, για δύο έτη. Κάθε έτος χορηγούνται υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Εντυπη αίτηση (οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν την αίτηση από τη Γραμματεία του Προγράμματος ή από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.math.uoa.gr/me/application.html  )
2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ, ότι το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα που προέρχονται είναι αναγνωρισμένο ισότιμο Ίδρυμα)
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
4. Βιογραφικό Σημείωμα
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
6. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις
7. Συστατικές επιστολές
8. Δίπλωμα καλής γνώσης Αγγλικών ή Γαλλικών.
Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων αρχίζει τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και λήγει την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, 10:00-14:30 ή Τετάρτη και Παρασκευή, 11:00-16:30.
Εναλλακτικά, αιτήσεις γίνονται δεκτές ταχυδρομικά μόνο με αποστολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (και όχι με ταχυδρομείο) στην εξής διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,
Πανεπιστημιόπολη, 157 84 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Γραφείο 204Β – κα Κλη (τηλ. 210 7276515)
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή καθηγητών, αμέσως μετά τη λήξη υποβολές των δικαιολογητικών.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:
Στο πρώτο στάδιο όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς σε γενικές ερωτήσεις μαθηματικού και παιδαγωγικού περιεχομένου και να μεταφράσουν στα ελληνικά ένα κείμενο της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
Στο δεύτερο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι περάσουν με επιτυχία το πρώτο στάδιο.
Για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του πρώτου και του δεύτερου σταδίου θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελείται από τους κ.κ. Καθ. Θεοδόσιο Ζαχαριάδη, Καθ. Δέσποινα Πόταρη, Επικ. Καθηγήτρια Δήμητρα Χριστοπούλου, Επικ. Καθηγητή Γεώργιο Ψυχάρη (ΕΔΕ/1.3.2016).
Οι επιτυχόντες της διαδικασίας επιλογής, προκειμένου να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΠΜΣ θα πραγματοποιήσουν προεγγραφή καταβάλλοντας το ποσό των 200 ευρώ έναντι της 1ης δόσης των διδάκτρων. Οι προεγγραφές θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. (sep4u.gr)
Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος:
http//:www.math.uoa.gr/me,
και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης elenikli@math.uoa.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ*