Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και  Μεθοδολογία των Μαθηματικών

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018

Αξιότιμε/η Κύριε/Κυρία,
Σας διαβιβάζουμε τη συμπληρωματική προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) διετούς διάρκειας, στη Διδακτική και  Μεθοδολογία των Μαθηματικών.
Το πρόγραμμα αυτό είναι Κοινό και οργανώνεται με τη συνεργασία των Τμημάτων
(1) Μαθηματικών,
(2) Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και
(3) Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα
(4) Επιστημών της Αγωγής και
(5) Μαθηματικών και Στατιστικής
του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Συμπληρωματικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι (20) φοιτητές. Επιδίωξη του προγράμματος είναι περίπου οι μισοί των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί να είναι καθηγητές Μαθηματικών διορισμένοι σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 μέχρι και την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018.
Σας παρακαλούμε πολύ να ενημερώσετε τα σχολεία που υπάγονται στη Διεύθυνσή σας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.
Ο Πρόεδρος της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Α. Μπουρνέτας

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΜΣ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784
Πληροφορίες: Ε. Κλη
Τηλέφωνο: 210 7276515
e-mail: elenikli@math.uoa.gr

///////////

“ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ”

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι (20) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των
Μαθηματικών οι οποίοι θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους το εαρινό εξάμηνο 2018-19. Το πρόγραμμα αυτό είναι Διακρατικό – Διατμηματικό και πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μαθηματικών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη συνεργασία των Τμημάτων «Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης» (Ι.Φ.Ε.) και «Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας» (Φ.Π.Ψ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων «Επιστημών της Αγωγής» και «Μαθηματικών και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, του Τμήματος ΙΦΕ και των Τμημάτων ΦΠΨ και Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι της χώρας όπως ο νόμος ορίζει.
Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2018-19.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι περίπου οι μισοί των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί να είναι καθηγητές Μαθηματικών διορισμένοι σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα γίνει προσπάθεια να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των μαθημάτων και από εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός του Νομού Αττικής.
Η παρακολούθηση του Προγράμματος συνεπάγεται την καταβολή διδάκτρων ύψους 1.400 Ευρώ κατ’ έτος, για δύο έτη.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν την αίτηση από τη Γραμματεία του Προγράμματος ή από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.math.uoa.gr/me/application.html )
2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ, ότι το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα που προέρχονται είναι αναγνωρισμένο ισότιμο Ίδρυμα)
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
4. Βιογραφικό Σημείωμα
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
6. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις
7. Συστατικές επιστολές
8. Δίπλωμα καλής γνώσης Αγγλικών ή Γαλλικών.

Η υποβολή των δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 έως και την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018.
Αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται κάθε ημέρα από  Δευτέρα έως και Πέμπτη και ώρες 10:00-14:30.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια ζώσης ή ταχυδρομικά μόνο με αποστολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (και όχι με ταχυδρομείο) στην Γραμματεία του Προγράμματος, στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,
Πανεπιστημιόπολη, 157 84 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Γραφείο 204Β – κα Κλη (τηλ. 210 7276515)
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή καθηγητών, μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:
 Στο πρώτο στάδιο όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς σε γενικές ερωτήσεις μαθηματικού και παιδαγωγικού περιεχομένου και να μεταφράσουν στα ελληνικά ένα κείμενο της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
 Στο δεύτερο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι περάσουν με επιτυχία το πρώτο στάδιο.
Αν η επιτροπή επιλογής φοιτητών κρίνει ότι συντρέχουν ειδικές συνθήκες ενδέχεται το πρώτο στάδιο να παραλειφθεί.
Για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του πρώτου και του δεύτερου σταδίου θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελείται από τους κ.κ. Καθηγητή Θεοδόσιο Ζαχαριάδη, Καθηγήτρια Δέσποινα Πόταρη, Επικ. Καθηγήτρια Χρυσαυγή Τριανταφύλλου και Επικ. Καθηγητή Γεώργιο Ψυχάρη (συνεδρίαση ΕΔΕ/14.11.2018).
Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος:
http//:www.math.uoa.gr/me, και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
elenikli@math.uoa.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΜΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 157 84
ΤΗΛ: +30 210 – 727 6515, FAX: +30 210 – 727 6410
email: elenikli@math.uoa.gr