Προσόντα και επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό

TΑ 10 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ

1. Εργασία στο εξωτερικό, εµπειρία
2. Διαχείριση σχεδίων, εµπειρία
3. Εµπειρία επιστάτη
4. Ερευνα
5. Τηλεργασία
6. Γλώσσα προγραµµατισµού Java
7. Γλώσσα προγραµµατισµούC ++
8. AutoCad αρχιτεκτονικό πρόγραµµα
9. Ειδίκευση µηχανολογίας, µηχανικός
10. Γλώσσα προγραµµατισµού Java-script

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ

1. Μηχανικοί και προγραµµατιστές συστηµάτων
2. Μάγειροι
3. Αρχισερβιτόροι, σερβιτόροι και µπάρµεν
4. Μηχανολόγοι µηχανικοί και τεχνολόγοι
5. Πωλητές (υπάλληλοι)
6. Λοιπό προσωπικό ειδικευµένο στους Η/Υ
7. Μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών
8. Υπεύθυνοι πωλήσεων και µάρκετινγκ
9. Βοηθοί µαγείρου και εστιατορίου
10. Συγκολλητές και φλογοκόπτες µετάλλων

Πηγή: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com