Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών.

Στο Μητρώο Μελετητών έχουν δικαίωμα εγγραφής και κατάταξης όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, καθώς και κάποιες άλλες Κατηγορίες Επιστημόνων, όπως οι Οικονομολόγοι, οι Γεωτεχνικοί, οι Κοινωνιολόγοι, οι Φυσικοί, οι Χημικοί, οι Περιβαλλοντολόγοι.

Η εγγραφή Μητρώο Μελετητών είναι απαραίτητη για την εκπόνηση μελετών για φορείς του δημοσίου. Προϋπόθεση για αυτή την εργασία είναι η εγγραφή στο μητρώο μελετητών  σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελετών. Οι κατηγορίες αυτές είναι προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν.3316/2005 αναφέρονται οι 28 κατηγορίες μελετών ή και υπηρεσιών επίβλεψης μελετών και έργων, ως εξής:

1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
3. Οικονομικές Μελέτες
4. Κοινωνικές Μελέτες
5. Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας
6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Εργων.
7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσικών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).
8. Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
9. Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες.
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Εργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και Κυκλοφοριακές Μελέτες.
11. Μελέτες Λιμενικών Εργων.
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων.
14. Ενεργειακές Μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας)..
15. Βιομηχανικές Μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας).
16. Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές).
17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες.
18. Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες.
20. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες.
21. Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες.
22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες.
23. Γεωργικές Μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)..
24. Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών).
25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρων και Εργων Πρασίνου.
26. Μελέτες Αλιευτικές.
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες.
28. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων (δεν έχει ενεργοποιηθεί).

Καμία ειδικότητα μηχανικών δεν εξαιρείται από την επόνηση Μελετών Περιβάλλοντος, αρκεί να έχουν μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 27 με τίτλο «Περιβαλλοντικές Μελέτες».

Οι μηχανικοί μπορούν να γραφτούν σε μέχρι δύο κατηγορίες από τις εξης για κάθε ειδικότητα:

1.Αρχιτέκτονες από τις κατηγορίες 1,2,6,7,8,27
2.Πολιτικοί μηχανικοί >> 1,2,6,8,10,11,13,16,21,27
3.Μηχανολογοι μηχανικοί >> 5,9,12,14,15,27
4.Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί >> 9,14,15,27
5.Ηλεκτρονικοί >> >> 9,15,27
6.Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι >> 9,14,15,27
7.Τοπογράφοι μηχανικοί >> 1,2,10,13,16,27
8.Χημικοί μηχανικοί >> 15,17,18,27
9.Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί >> 15,19,27
10.Ναυπηγοί, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι 9,12,15,27
11.Δομοστατικοί 6,8,27

Η αναφορά αυτή δεν είναι δεσμευτική και δεν ορίζεται από το νόμο. Μηχανικοί μπορούν να εγγραφούν και σε άλλες κατηγορίες αν αποδειγμένα έχουν σπουδές ή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο αυτων.

Καλοδήμος Δημήτρης