Οι προοπτικές των επαγγελμάτων και τι πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι υποψήφιοι ΑΕΙ-ΤΕΙ για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού (Θ. Κατσανέβας)

Ανάλυση του Θ. Κατσανέβα για τις προοπτικές των επαγγελμάτων : [πατήστε εδώ]

1 thought on “Οι προοπτικές των επαγγελμάτων και τι πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι υποψήφιοι ΑΕΙ-ΤΕΙ για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού (Θ. Κατσανέβας)

  1. Διαφωνώ κάθετα με την εκτίμηση του Κου Κατσενέβα για τους Μαθηματικούς. Μαθηματικός είναι Η κορυφαία επιλογή. Το γιατί το εξηγώ εδώ :

    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ


    Στις πιο πολλές από τις υπόλοιπες εκτιμήσεις συμφωνώ . Επιφυλάξεις ελφράζω για μερικά επαγγέλματα όπως π.χ Χημικοί Μηχανικοί , Γεωπόνοι , Δάσκαλοι κα
    Οι Δάσκαλοι σύμφωνα με τον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είναι το λιγότερο κορεσμένο εκπαιδευτικό επάγγελμα (http://www.mediafire.com/view/?v2pbp44agnqnj54)

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com