ΑΠΘ: πόλεμος για την καθαριότητα

Ενταση με τους εργαζομένους στην εργολαβία καθαριότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν προκαλέσει η πρωτοβουλία φοιτητών και καθηγητών να καθαρίσουν μόνοι τους χώρους του Πανεπιστημίου που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση λόγω της απεργίας των εργαζομένων. Εκπρόσωποι των εργαζομένων και φοιτητές τους εμπόδισαν, χαρακτηρίζοντάς τους απεργοσπαστικό μηχανισμό.

1 thought on “ΑΠΘ: πόλεμος για την καθαριότητα

  1. “Εκπρόσωποι των εργαζομένων και φοιτητές τους εμπόδισαν, χαρακτηρίζοντάς τους απεργοσπαστικό μηχανισμό.”!!! Οι εργαζόμενοι στην εργολαβία καθαριότητας έχουν συμφέρον να εμποδίσουν την καθαριότητα οι φοιτητές γιατί ; Να σημειώσω ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δεν είναι υπάλληλοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά ιδιωτών εργολάβων. Ολα αυτά τα τρελά μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσαν να συμβούν…

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com