Στατιστικές Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

07/01/13

Στατιστικές Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Φοιτητές, Ιδρύματα και Εκπαιδευτικοί 2010-11

Στατιστικές Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Φοιτητές, Ιδρύματα και Εκπαιδευτικοί 2009-10

Στατιστικές Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Φοιτητές, Ιδρύματα και Εκπαιδευτικοί 2008-9

σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 προκύπτει ότι:
Ο αριθµός των φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 2010/11 παρουσίασε αύξηση 1,8%, σε
σχέση µε το 2009/10 (από 165.443 σε 168.478). Υπάρχουν, όµως, εκπαιδευτικά ιδρύµατα
που εµφανίζουν µείωση, όπως το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, µε 10,7%, το Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο, µε 2,2%, τo Πάντειο και της Θεσσαλονίκης, µε 1,6% το καθένα (Πίν.1).
• Οι φοιτητές πέραν των κανονικών εξαµήνων, δηλ. αυτοί που τελείωσαν τα προβλεπόµενα
από το νόµο εξάµηνα σπουδών, αλλά οφείλουν µαθήµατα, ανέρχονται σε 178.826, παρου-
σιάζοντας αύξηση 1,4%, σε σχέση µε το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10. Εξαίρεση αποτελούν τo
Πάντειο Πανεπιστήµιο (-43,6%) και το Ιόνιο (-13,3%) (Πίν.2).
Το εκπαιδευτικό προσωπικό παρουσίασε µείωση κατά 5,1%, σε σχέση µε το ακαδηµαϊκό
έτος 2009/10, πιο συγκεκριµένα κατά 4,3% οι άρρενες και 6,6% οι θήλεις. Από το σύνολο
των 21 ΑΕΙ της Χώρας, το εκπαιδευτικό προσωπικό µειώθηκε στα 17 και αυξήθηκε στα 4.
Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας άρχισε να λειτουργεί το 2010 (Πίν. 3).
• Οι πτυχιούχοι, στο σύνολο τους, παρουσιάζουν αύξηση 0,3% σε σχέση µε το ακαδηµαϊκό έτος
2009/10, κυρίως των Πανεπιστηµίων ∆υτικής Μακεδονίας (41,2), Πελοποννήσου (36,3) και
Χαροκόπειο (29,3%) (Πίν.4).
• Σε σχέση µε το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 ο αριθµός των ΑΕΙ αυξήθηκε από 21 σε 22
(Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας), όπως και των τµηµάτων από 267 σε 268, ενώ των σχολών
µειώθηκε σε 63 από 64.

ο διαχειριστής Δ.Κ