Οι καινοτομίες στις φετινές εξετάσεις

Οι καινοτομίες στις φετινές εξετάσεις

Χάνει… πόντους η Εκθεση στις πανελλαδικές εξετάσεις, καταργούνται οι επισημάνσεις λαθών και ελλείψεων πάνω στα γραπτά από τους βαθμολογητές και οι υποψήφιοι θα έχουν φέτος, για πρώτη φορά τη δυνατότητα να βλέπουν τα γραπτά τους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων.

1 Οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων.

2 Αυξάνονται (από 13 σε 18) τα μέλη των βαθμολογικών κέντρων τα οποία συντονίζουν τη διαδικασία βαθμολόγησης – αναβαθμολόγησης των γραπτών.

3 Απαγορεύεται να σημειώνει ο α βαθμολογητής πάνω στο γραπτό δοκίμιο λάθη ή ελλείψεις ώστε ο β βαθμολογητής κατά τη βαθμολόγηση να το αξιολογεί ανεπηρέαστος.

4 Μειώνεται κατά 10 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα η βαρύτητα της παραγωγής κειμένου στο μάθημα της «Νεοελληνικής Γλώσσας» και αυξάνεται η βαρύτητα των ασκήσεων με στόχο τον περιορισμό της υποκειμενικής βαθμολόγησης στο συγκεκριμένο μάθημα (από 50 μονάδες θα λαμβάνει 40) και αυξάνεται η βαρύτητα των ασκήσεων (από 25 σε 35).

5 Γίνεται αποσυμφόρηση των Βαθμολογικών Κέντρων από τους προφορικά εξεταζόμενους με τη θέσπιση ανώτατου ορίου εξεταζομένων (80 υποψήφιοι ανά Κέντρο) και τη λειτουργία ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.

ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥ

ethnos.gr

Leave a Comment

seventeen − 12 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here