Βοήθεια για φοιτητές που αναζητούν σπουδές στο εξωτερικό .

To Portal Room είναι μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία που φέρνει σε επαφή τους τελειόφοιτους των ελληνικών πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να κάνουν μεταπτυχιακό/διδακτορικό στα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού (mentees), με τους Έλληνες συναδέλφους τους που φοιτούν ήδη στο εξωτερικό (mentors).
Το Portal Room είναι ρηξικέλευθο σαν ιδέα ακριβώς επειδή οι πλέον κατάλληλοι άνθρωποι για να συμβουλεύσουν έναν τελειόφοιτο για τις πιθανές επιλογές του και την προετοιμασία του είναι οι 2 με 3 χρόνια μεγαλύτεροι συνάδελφοί του που βρίσκονται ήδη εκεί και είτε φοιτούν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο είτε έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα απ αυτό και εργάζονται.

Portal Room

 

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com