Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας : πρόσληψη επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με τις υπ. αριθμ. 1/3-07-2013 & 2/24-07-2013 αποφάσεις της Συνέλευσής του, αποφάσισε την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των παρακάτω Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 -2014.
Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία
2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα
3) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα
4) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία
5) Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα
6) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα
7) Τμήμα Ηλεκτρολογίας, με έδρα τη Λαμία
Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα τη Χαλκίδα
2) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τη Χαλκίδα
3) Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα τη Θήβα
4) Τμήματα: α) Εμπορίας & Διαφήμισης, β) Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας
Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, με έδρα την Άμφισσα
Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα τη Λαμία
2) Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία
Δ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1) Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα το Καρπενήσι.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών αρχομένη από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλ. από 15-08-2013 έως και 3-09-2013 υποβάλλονται στις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων στοντόπο που εδρεύουν, οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά, με εξαίρεση το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμούπου εδρεύει στη Θήβα, για το οποίο θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., που εδρεύει στη Χαλκίδα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων στην Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος, από την οποία θα παραλαμβάνουν:
α) το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας και
β) την αναλυτική προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται διευκρινιστικά στοιχεία για τα γνωστικά αντικείμενα ή τις ειδικότητες και τα μαθήματα, για τα προσόντα των υποψηφίων, την αποζημίωσή τους και γενικά κάθε στοιχείο που αφορά την
πρόσληψή τους, καθώς και τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν και τα οποία δεν αναφέρονται στην παρούσα περίληψη προκήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9.00 π.μ.- 14.00 μ.μ. και στα τηλέφωνα:
Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία, τηλ:2231060168/169
2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: 2228099525
3) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: 2231060127 /2228099524
4) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία, τηλ: 2231060122/139
5) Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα τηλ:2228099672/99540
6) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: 2228099674
7) Τμήμα Ηλεκτρολογίας, με έδρα τη Λαμία τηλ: 2231060127/218
Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα τη Χαλκίδα, τηλ:2228099513
2) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τη Χαλκίδα τηλ. 2228099514
3) Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα τη Θήβα, τηλ:2262022569/2228099525
4)Τμήματα: α) Εμπορίας & Διαφήμισης, β) Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας
Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, με έδρα την Άμφισσα τηλ. 2265072268/60285
Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα τη Λαμία, τηλ: 2231060142/198
2) Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία, τηλ: 2231060176/177
Δ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1) Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα το
Καρπενήσι τηλ: 2237023282/ 60286
Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.teilam.gr/  και http://www.teihal.gr/