Προκήρυξη τριών θέσεων Καθηγητών στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

1. Στο ΦΕΚ 576/21-06-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. Φ16/99590/Ζ2/14-06-2017 έγκριση προκήρυξης δύο (2) θέσεων Αναπληρωτών Καθηγητών του Τ.Ε.Ι.Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤEXNOΛOΓlKΩN ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.)
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

– Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικά Κυκλώματα με Εφαρμογές στην Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων». ΑΔΑ: Ψ7Λ04653ΠΣ-Μ6Ζ Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ2821

– Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Επικοινωνιών».
ΑΔΑ: Ψ7Λ04653ΠΣ-Μ6Ζ Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ2822

2. Στο ΦΕΚ 619{29-06-2017 (τ. η δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. Φ16{104367{Ζ2{21-06-2017 έγκριση προκήρυξης (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.)
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

– Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία» ..
ΑΔΑ:7ΓΕΠ4653ΠΣ-3ΚΨ Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ,,: ΑΡΡ2823

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦίΟΤΗΤΩΝ: 19-10-2017

Καλούνται οι ενδιαΦερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηΦιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αναΦέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης, στη νέα διαδικτυακή εφαρμογή ΑΠΕΛΛΑ ( https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login  ) (αφού προηγουμένως κάνουν εγγραφή).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ