Συγκρότηση Συγκλήτου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.I.) Στερεάς Ελλάδας

Αποφασίζει
Τη συγκρότηση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με θητεία μέχρι την 30ή/11/2017, ως εξής:
1. κ. Λάμψας Πέτρος, Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, τακτικό μέλος, ως Πρόεδρος, 2. κ. Γιόφτσος Γεώργιος, Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ως τακτικό μέλος,
3. κ. Θάνος Γεώργιος, Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ως τακτικό μέλος,
4. κ. Μάρης Θεόδωρος, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως τακτικό μέλος,
5. κα Παντέρα Αναστασία, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, ως τακτικό μέλος,
6. κ. Ζαχαριάδης Θεόδωρος, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως τακτικό μέλος,
7, κ. Καρκάνης Σταύρος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως τακτικό μέλος,
8. κα Καπρέλη Ελένη, Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ως τακτικό μέλος,
9. κα Σιαμάγκα Ελένη, Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ως τακτικό μέλος,
10. κ. Δημόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ως τακτικό μέλος,
11. κ. Ταλιαδούρος Σπυρίδων, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ως τακτικό μέλος,
12. κ. Νιώρας Ανδρέας, εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π., ως τακτικό μέλος, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Αυλωνίτη Ευάγγελο,
13. κα Μπέλεχα Χαρούλα, εκπρόσωπος του Δ.Π., ως τακτικό μέλος, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αντιπρυτάνεις.
Τα τακτικά μέλη της Συγκλήτου του Τ.Ε:!. Στερεάς Ελλάδας, σε περίπτωση κωλύματος ή δικαιολογημένης απουσίας, θα αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

πηγή